Aparna Sinha headshot

Aparna Sinha

Visiting Partner, Pear VC